Johannes Boris Borowski
back
Allein, for ensemble (2018/19)
2 2 2 2 - 2 1 1 euphonium - 2perc - 2 2 2 1
(17 min.)